Board of Directors

HH Shaikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa
Chairman


H.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa (Deputy Chairman)

Faisal Mohamed Al Mahroos (Board Member)

Lord Edmund John Phillip Browne (Board Member)


H.E. Khalid Al Rumaihi (Board Member)

Robert Warren Dudley (Board Member)

Abdulla Al Zain (Board Member)


Hadyah M. Fathalla (Board Member)

H.E. Mohamed bin Mubarak Bin Daina (Board Member & Managing Director)

Anthony Hawyard (Board Member)